Lidé

 • Iva Adámková (ÚŘLS): středověká monastická literatura, latinské texty ke středověké architektuře (aviavokmada@seznam.cz)
 • Ján Bakyta (ÚŘLS) raně středověké byzantské dějiny a dějepisectví, byzantské vnímání latinského západu a islámu, vývoj řečtiny (jan.bakyta@ff.cuni.cz)
 • Vojtěch Bažant (ÚČD): kolektivní paměť a historická kultura ve 14. a 15. století, cestopisná literatura (vojta.bazant@gmail.com)
 • Martin Bažil (ÚŘLS): středověké divadlo, latinská poezie pozdní antiky (martin.bazil@gmail.com)
 • Marie Bláhová: pomocné vědy historické, především diplomatika, chronologie a kodikologie; nauka o pramenech, písemná kultura středověku a středověká historiografie (marie.blahova@ff.cuni.cz)
 • Lenka Bobková (ÚČD): pozdní středověk, Česká koruna v kontextu středoevropských dějin, kulturní transfer, komunikace uvnitř České koruny, správní struktura a formy státnosti České koruny v pozdním středověku (14. století – počátek 16. stol.) (l.bobkova@centrum.cz)
 • Jan Boukal (ÚČD): šlechta a města v pozdním středověku, dějiny severozápadních Čech, středověké autobiografie, hradní každodennost (BoukalJan@seznam.cz)
 • Daniel Boušek (ÚBVA): judeoarabská literatura, kulturní dějiny Židů v islámských zemích ve středověku, hebrejská středověká cestopisná literatura, dějiny poutnictví do Jeruzaléma a židovská svatá místa (daniel_bousek@yahoo.com)
 • Pavlína Cermanová (CMS): apokalyptické myšlení ve středověku, intelektuální historie pozdního středověku (P.Cermanova@seznam.cz)
 • Jan Ciglbauer (ÚHV): kontext a proměny jednohlasé duchovní hudby v Českých zemích a střední Evropě ve 14. a 15. století, zvláště vztah gregoriánského chorálu a duchovních písní (jan.ciglbauer@ff.cuni.cz)
 • Dušan Coufal (CMS): církevní dějiny, pozdně středověká teologická medievistika, edice pramenů, česká reformace / Church history, late medieval theology and biblical exegesis, source edition, Bohemian reformation (coufaldu@gmail.com)
 • Jan Čermák (ÚAJD): staroanglická a středoanglická literatura, historický vývoj angličtiny a finštiny (jan.cermak@ff.cuni.cz)
 • Lucie Doležalová (ÚŘLS): pozdně středověká latinská literatura a zbožnost, rukopisy, umění paměti (lucie.dolezalova@ff.cuni.cz)
 • Jan Dienstbier (ÚDU): ikonografie středověkého umění, středověká nástěnná malba, profánní umění, latinská epistolografie (dienstbier.jan@gmail.com)
 • Robert Dittmann (ÚČJTK): historický vývoj češtiny, biblický překlad, onomastika, čeština v nelatinkových grafických systémech / Czech historical grammar, biblical translations, onomastics, Czech in various orthographic systems (robert.dittmann@ff.cuni.cz)
 • Václav Drška (ÚSD): raně středověká etnogeneze a formování středověkého státu, právní kultura a geneze personálních vazeb, identita středověkých elit a proměny její politické kultury (vaclav.drska@ff.cuni.cz; vaclav.drska@gmail.com)
 • Jiří Dynda (ÚFaR): staroslovanské náboženství, proces christianizace a synkretismu, pojetí ‚pohanství‘ v latinských a církevně-slovanských pramenech / archaic Slavic religion, christianization and syncretism, concept of ‚paganism‘ in Latin and Old Church Slavonic literature (jiri.dynda@gmail.com)
 • David Eben (ÚHV): hudební kultura středověku, výzkum a interpretace gregoriánského chorálu, liturgika, hudba v liturgickém kontextu, hudební paleografie (neumy, chorální notace) (david.eben@ff.cuni.cz)
 • Adéla Ebersonová (ÚŘLS): středověká latina, církevní dějiny, středověké klášterní knihovny, pozdně středověká zbožnost (ebersonova@flu.cas.cz)
 • Petr Hlaváček (Collegium Europaeum): kulturní a náboženské dějiny středověku a raného novověku (petr.hlavacek@ff.cuni.cz)
 • Barbora Hlavatá (ÚGS) staroseverská literatura, recepce a adaptace staroseverských motivů v moderní britské literatuře / Old Norse literature, reception and adaptations of Old Norse themes in modern British literature (barbora.hlavata@email.cz)
 • Lenka Hlávková (ÚHV): hudba a hudební kultura pozdního středověku (do ca. 1530) v českých zemích a střední Evropě, hudební paleografie, ediční problematika vícehlasé hudby 15. století (lenka.hlavkova@ff.cuni.cz)
 • Mlada Holá (KPVHAS): dějiny středověké zprávy a diplomatiky, panovnická reprezentace, komunikace v rámci panovnického dvora a zemí České koruny (14. – 16. stol.) (mlastep@seznam.cz)
 • Markéta Ivánková (ÚGS): staroseverská literatura, dvorská epika, role a postavení ženy, runové nápisy / Old Norse literature, knightly epic, female roles, runic inscriptions (marketa.ivankova@email.cz)
 • Matouš Jaluška (ÚČLK): literární komparatistika, vernakulární literatura v románských jazycích, průsečíky teologie a dvorského myšlení (matous.jaluska@email.cz)
 • Martin Janovský: environmentální archeologie, středověké venkovské prostředí (JanovskyM@email.cz)
 • Petr Jindra (Západočeská galerie v Plzni): středověké umění se zaměřením na ikonografii a ikonologii (jindra@zpc-galerie.cz)
 • Jan Kalivoda (ÚŘLS): středověká latina jako etapa vývoje latinského jazyka, tradice „svobodných umění“ ve středověku, hagiografie raného středověku (jan.kalivoda@ff.cuni.cz)
 •  Jan Klípa (ÚDU): české a středoevropské malířství a vizuální kultura 14. – 16. století (jan.klipa@gmail.com)
 • Tomáš Klír (ÚPA): témata na průsečíku archeologie s ostatními humanitními i přírodovědnými obory, zvláště s lingvistikou; archeologie venkovského prostředí; agrární dějiny předindustriálního období (tomas.klir@ff.cuni.cz)
 • Lucie Korecká (ÚGS): staroseverská literatura, naratologický a strukturální rozbor staroseverské literatury, problematika žánrového dělení / Old Norse literature, narratological and structural analysis of Old Norse literature, genre classification of Old Norse literature (lucy.korecka@seznam.cz)
 • Anna Košátková (ÚSD): 13.-14. století, kroniky, středohornoněmecké narativní prameny, panovnická a šlechtická reprezentace (anna.kosatkova@seznam.cz)
 • Jan Kozák (ÚFaR): staroseverské náboženství, eddická mytologie, ságy o dávnověku, proces iniciace na rovině rituální i narativní, sémiotika se zaměřením na ambivalenci prvků a enantiosémii / Old Norse religion, eddic mythology, fornaldarsögur, initiatory process in both rituals and narratives, semiotics with the focus on ambivalent elements and enantiosemy (kozak.jan@gmail.com)
 • Kristýna Králová (ÚGS): staroseverská literatura, vnímání času u starých Seveřanů / Old Norse literature, perception of time in Old Norse society (kralovakristin@seznam.cz)
 • Ilja Lemeškin (ÚVES): baltský, slovanský folklor a stará literatura; literatura a písemnictví Velkoknížectví Litevského, východoslovanský epos (ilja.lemeskin@ff.cuni.cz)
 • Petr Macek (ÚDU): česká a středoevropská architektura románského a gotického období, stavebně historický průzkum (MacekP@seznam.cz)
 • Karel Maráz (NPÚ Kroměříž): středověké české dějiny a především pomocné vědy historické, zejména sfragistika, heraldika, genealogie a česká středověká diplomatika (karelmaraz@seznam.cz)
 • František Martínek (ÚČJTK): historický vývoj češtiny, historická lexikologie, německo-české jazykové kontakty, textologie (frantisek.martinek@ff.cuni.cz)
 • Aleš Mudra (NPÚ, generální ředitelství): středověké sochařství a umělecké řemeslo, náboženská vizuální kultura středověku a raného novověku (mudra26@gmail.com)
 • Martin Nejedlý (ÚČD): dějiny 13.-15. století, literární díla středověku jako historický pramen, česko-francouzské vztahy, historická antropologie (martin.nejedly@ff.cuni.cz)
 • Lucie Neužilová (KPVHAS): středověká diplomacie (Jan Lucemburský), diplomatika vrcholného středověku, panovnická sebeprezentace v narativních pramenech 14. stol., komunikace ve středověku (Firely@prolight.cz)
 • Jana Nováková: etnická problematika raného středověku, avarské prostředí (jana.novak17@gmail.com)
 • Marie Novotná (FHS UK): staroseverská literatura, pojetí těla a duše, otázky překladu  (marie_nov@seznam.cz)
 • Robert Novotný (CMS): sociální dějiny pozdního středověku, dějiny šlechty, husitství, historická sémantika (novotny@flu.cas.cz)
 • Hana Pátková (KPVHAS): pomocné vědy historické, zvl. středověká paleografie; edice pramenů, města, církevní správa, náboženská bratrstva / auxiliary historical disciplines, esp. paleography of the Middle Ages; edition of sources; towns, church administration, religious brotherhoods (hana.patkova@ff.cuni.cz)
 • Michaela Ottová (ÚDU): české a středoevropské sochařství a vizuální kultura 13.- 16. století, znalectví sochařství 13.-16. století; výstavní koncepty a alternativní kurátorství starého umění (michaela.ottova@gmail.com)
 • Martin Pokorný (ÚČLK): středověká nauka o transcendentáliích, sémiotika Rogera Bacona, Dantova Komedie (pokorny.cz@gmail.com)
 • Ivan Prchlík (ÚŘLS): transformace pozdně antické Evropy do středověké, byzantská historiografie, Fótiova Bibliothéka (ivan.prchlik@ff.cuni.cz)
 • Jan Royt (ÚDU): česká a evropská desková malba románského a gotického období, křesťanská ikonografie (royt@volny.cz)
 • Pavel Sládek (ÚBVA a PCŽS): rabínská literatura, aškenázská zvykovost, způsoby čtení /Rabbinic literature, Ashkenazi minhag, practices of reading (pavel.sladek@ff.cuni.cz)
 • Daniel Soukup (OPŘVV): staroanglická a středoanglická literatura, literární antropologie / Old and Middle English literature, literary anthropology (daniel.soukup@ff.cuni.cz)
 • Pavel Soukup (CMS): pozdně středověké hereze, zvláště husitství; svatá válka a křížové výpravy; teologická polemika, kazatelství / late medieval heresies, Hussitism; Holy War and the crusades; theological polemic, sermons and preaching (soukup@flu.cas.cz, (http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/odborni-pracovnici/pavel-soukup.html)
 • Jiří Starý (ÚGS): staroseverská literatura, staroseverské náboženství, staroseverské právo, staroseverské zákoníky; Old Norse literature, Old Norse religion, Old Norse laws and lawbooks (jiri.stary@ff.cuni.cz)
 • Drahomír Suchánek (ÚSD): středověké papežství, vztahy duchovní a světské moci, panovnická sakralita (drahomir.suchanek@ff.cuni.cz)
 • Jaroslav Svátek (CMS): cestopisy, poutnictví, křížové výpravy, Francie v pozdním středověku / travelogues, pilgrimage, crusades, France in the late Middle Ages (jaroslav.svatek@email.cz)
 • David Šimeček (ÚGS): historický vývoj severských a baltských jazyků, staroseverská literatura / historical development of the Nordic and Baltic languages, Old Norse literature (Arfea@seznam.cz)
 • Pavlína Šípová (ÚŘLS):  byzantské parodie, pozdně antické, byzantské a post-byzantské dramatické a divadelní formy (pavlina.sipova@ff.cuni.cz)
 • Martin Šorm (ÚČD): středověká imaginace, literární fikce, francouzská literatura 12. a 13. století (Martin.Sorm.Martin@seznam.cz)
 • Pavel Štichauer (ÚRS): stará a raně moderní italština a další středověké italorománské variety / Old and early modern Italian, and other medieval Italo-Romance varieties“ (www.pavel-stichauer.cz)
 • Ondřej Tichý (ÚAJD): (ondrej.tichy@ff.cuni.cz): vývoj anglického jazyka, historická lexikografie, počítačové zpracování jazyka, korpusová lingvistika a digitalizace
 • Anna Tropia (ÚFAR): (anna.tropia@ff.cuni.cz): History of Early-Modern Philosophy; Jesuit Aristotelianism (Juan Maldonado, Francisco de Toledo, Francisco Suárez, Girolamo Dandini); history and tradition of the Aristotelian treatise On the Soul; theory of Cognition; history of academical philosophical teaching (16th-17th centuries)
 • Dita Válová (ÚFaR): arabská a hebrejská středověká filosofie, počátky filosofického diskursu v zemích islámu (9.-10. století.), rozkvět arabského aristotelismu (12. století) (Dita.Valova@ff.cuni.cz)
 • Matouš Vanča: dějiny státoprávního a politického myšlení v pozdním středověku, vývoj státu a státnosti ve středoevropském prostředí s důrazem na české země a Svatou říši římskou (Matous.Vanca@seznam.cz)
 • Zdeněk Vašek (Národní knihovna Praha): církevní donace šlechty ve 14. století, jejich poslání „pro memoria“ i ekonomické zřetele  (ZDVasek@seznam.cz)
 • Věra Vejrychová (ÚČD): historiografie v pozdním středověku (hl. francouzská, burgundská, česká), středověká literatura a problematika žánrů, genderové představy a jejich proměny ve středověku (VejrychovaV@seznam.cz)
 • Tomáš Velička (ÚČD): středověká diplomatika, města a jejich písemnosti, komunikace s důrazem na země České koruny (tomasvelicka@seznam.cz)
 • Eva Vergosová: středověká hudba (vergosova@gmail.com)
 • Darina Vnoučková: hmotná kultura vrcholného středověku, dějiny osídlení (vnoudar@gmail.com)
 • Jan Vojtíšek (ÚČD): politické myšlení a politická literatura středověku (knížecí zrcadla), politická společnost pozdního středověku, dějiny měst ve středověku (p.jan.vojtisek@seznam.cz)
 • Jan Zdichynec (ÚČD): přelom pozdního středověku a raného novověku (15. – 16. stol), reflexe středověku v narativních a literárních textech raného novověku, církevní a náboženské dějiny s důrazem na země České koruny (jan.zdichynec@ff.cuni.cz)
 • Blanka Zilynská (ÚČD): české dějiny pozdního středověku, církevní a univerzitní dějiny, husitství (blanka.zilynska@ff.cuni.cz)
 • Helena Znojemská (ÚALK): staroanglická a středoanglická literatura – staroanglická poezie a náboženská literatura, středověká anglická historiografie, kontinuita v literatuře staro- a středoanglického období (helena.znojemska@ff.cuni.cz)
 • Josef Ženka (ÚBVA): středověké dějiny islámských zemí, dějiny al-Andalusu a Maghribu, arabsko-andaluské rukopisy, andaluská historiografie a historická paměť, klasický málikovský islám (josef.zenka@ff.cuni.cz)
 • Milan Žonca (ÚBVA): židovsko-křesťanská polemika, židovská filosofie a biblická hermeneutika, kulturní dějiny Židů ve středoevropském prostoru, středověká zbožnost, konverze (mzonca@gmail.com)
 • Václav Žůrek (CMS): kulturní dějiny středověké Evropy, panovnické rituály, Čechy a Francie ve 14. století, raný středověk v pozdější středověké tradici (venazurek@seznam.cz)
Úvod > Lidé