Soutěže

První typ – soutěž, jež byla zatím ve většině doposud vyhlášených soutěžních kol otevřená všem medievistickým projektům s FF UK spjatým (srov. např. https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07 centrum-pro-studium-stredoveku-vyhlasuje-1-kolo-vnitrni-souteze-pro-rok-2018/ – usiluje napomoci vytváření sdíleného prostoru pro medievistické aktivity na FF UK, v němž by magisterští studenti, doktorandi i postdoci se středověkou specializací či zájmy soustavně nacházeli příležitosti k odborné spolupráci a logistickou, morální a podle aktuálních možností také finanční podporu. Tento typ soutěže proto cílí na podporu rozmanitých projektů, např. podporu publikace nejlepších disertací, podporu badatelských pobytů a konferenčních výjezdů, podporu návštěv zahraničních odborníků, s nimiž mladší badatelé potřebují spolupracovat, podporu překladů odborných článků, přípravu edic, výstav aj.
Smyslem druhého typu soutěže – soutěže o přechodný statut postdoka afiliovaného k relevantní základní součásti FF UK (srov, např. https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-centrum-pro-studium-
stredoveku-vyhlasuje-jednorazovou-vnitrni-soutez-o-2-3-mista-postdoka-na-obdobi-03-2019-12-2019) – je včas zachytit alespoň některé z nejperspektivnějších držitelů doktorského titulu (získaného za
posledních sedm let zpětně od vyhlášení soutěže) a umožnit jim, byť jen po omezenou dobu, další odborný rozvoj ve vazbě na odborníky a odborná pracoviště FF UK. Podle našich dosavadních zkušeností toto přináší značný prospěch nejen programu Q07, ale především medievistické obci na FF UK a fakultě jakožto instituci: vítězní postdokové musejí z přihlášeného projektu připravit do tisku
výstup nejpozději do konce období, po něž jsou afiliováni, a to přinejmenším v podobě studie v recenzovaném periodiku, a dále ve stejné lhůtě připravit na FF UK k podání výzkumný grant s výhledem na následující kalendářní rok.

Odborné profily vítězů soutěže pro rok 2019 jsou k dispozici zde.

Oba typy soutěží, stejně jako celou činnost programu, řídí, organizuje, monitoruje a vyhodnocuje rada programu Q07, a to v závislosti na rozpočtu s důrazem na náležitou podporu aktuálně
nejvýznamnějších organizačních (konference, kolokvia, workshopy aj.) a publikačních počinů (odborné monografie, publikace disertací, překlady aj.).

Úvod > Aktivity > Projekty > Progres Q07 > Soutěže