Progres Q07

Program Q07 (“Centrum pro stadium středověku”) je jedním z programů Progres, vyhlášených
Univerzitou Karlovou jako nástroj institucionální podpory vědy na UK (základní charakteristika a
odkazy k příslušným předpisům zde).

Program Q07, sdružující akademiky, doktorandy a postdoky z různých pracovišť FF UK, vyvíjí svou
činnost s přesahem do výuky a ve své otevřené struktuře usiluje o interdisciplinární a institucionální
rozvoj medievistických studií na FF UK. Těžištěm výzkumu je ve shodě s profilací projektu komplexní a
mezioborový přístup ke studiu středověku s co nejplnějším využitím vědeckého, výukového,
organizačního a institucionálního potenciálu FF UK.

K hlavním cílům programu Q07 patří:
1. organizovat účinnou a intenzivní spolupráci specialistů z různých oborů (především historie,
pomocných věd historických, dějin umění, archeologie, latinské, staroseverské, anglické, hebrejské a
arabské medievistiky, religionistiky, muzikologie, ale i dalších oborů) v plné šíři od tradičních disciplín
a postupů až po ty nejmodernější, s využitím metodologií a technických možností poskytovaných
prudce se rozvíjejícími digital humanities, a to na projektech publikačních, konferenčních, výukových
i překladatelských (srov. nově založenou ediční řadu Médium ve vydavatelství FF UK).
2. poskytovat všestrannou, tedy nejen finanční, ale především odbornou, logistickou a morální
podporu výzkumu prováděnému studenty doktorských a magisterských programů, a to v účinné
vazbě na síť medievistických projektů SVV;
3. aktivizovat badatelskou a vědecko-organizační činnost a spolupráci akademiků se studenty-
doktorandy a studenty-magistry v mezinárodním přesahu a s mezinárodní odezvou;
4. posilovat odborný zájem o problematiku středověku mezi studenty FF UK nabídkou
specializovaných seminářů a propagací společně pořádaných jednorázových vědeckých akcí
otevřených odborné veřejnosti.

Ve shodě se svým vstupním profilem program Q07 v prvních dvou letech své činnosti úspěšně
naplňoval prioritní závazek podpory mladých badatelů, a to nejen doktorandů, ale i postdoků, a to ve
smyslu přímé podpory jejich výzkumu a prezentace jejich výsledků, ve smyslu organizace příležitostí
integrujících setkávání a spolupráci medievistů různých oborů a odborné zkušenosti s důrazem na
metodologii a sdílení dosažených badatelských výsledků, i ve smyslu vytváření výzkumných a
výukových příležitostí pro mladé badatele. Tyto aktivity program Q07 podporuje jednak v podobě
cyklu doktorandy organizovaných medievistických kolokvií (srov. níže), jednak ve dvou typech
veřejných soutěží.

První typ – soutěž, jež byla zatím ve většině doposud vyhlášených soutěžních kol otevřená všem
medievistickým projektům s FF UK spjatým (srov. např. https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-
centrum-pro-studium-stredoveku-vyhlasuje-1-kolo-vnitrni-souteze-pro-rok-2018/ – usiluje napomoci
vytváření sdíleného prostoru pro medievistické aktivity na FF UK, v němž by magisterští studenti,
doktorandi i postdoci se středověkou specializací či zájmy soustavně nacházeli příležitosti k odborné
spolupráci a logistickou, morální a podle aktuálních možností také finanční podporu. Tento typ
soutěže proto cílí na podporu rozmanitých projektů, např. podporu publikace nejlepších disertací,
podporu badatelských pobytů a konferenčních výjezdů, podporu návštěv zahraničních odborníků,
s nimiž mladší badatelé potřebují spolupracovat, podporu překladů odborných článků, přípravu edic,
výstav aj.
Smyslem druhého typu soutěže – soutěže o přechodný statut postdoka afiliovaného k relevantní
základní součásti FF UK (srov, např. https://hrc.ff.cuni.cz/novinky/progres-q07-centrum-pro-studium-
stredoveku-vyhlasuje-jednorazovou-vnitrni-soutez-o-2-3-mista-postdoka-na-obdobi-03-2019-12-
2019)
– je včas zachytit alespoň některé z nejperspektivnějších držitelů doktorského titulu (získaného za
posledních sedm let zpětně od vyhlášení soutěže) a umožnit jim, byť jen po omezenou dobu, další
odborný rozvoj ve vazbě na odborníky a odborná pracoviště FF UK. Podle našich dosavadních zkušeností toto přináší značný prospěch nejen programu Q07, ale především medievistické obci na FF
UK a fakultě jakožto instituci: vítězní postdokové musejí z přihlášeného projektu připravit do tisku
výstup nejpozději do konce období, po něž jsou afiliováni, a to přinejmenším v podobě studie v
recenzovaném periodiku, a dále ve stejné lhůtě připravit na FF UK k podání výzkumný grant s
výhledem na následující kalendářní rok.

Oba typy soutěží, stejně jako celou činnost programu, řídí, organizuje, monitoruje a vyhodnocuje
rada programu Q07, a to v závislosti na rozpočtu s důrazem na náležitou podporu aktuálně
nejvýznamnějších organizačních (konference, kolokvia, workshopy aj.) a publikačních počinů
(odborné monografie, publikace disertací, překlady aj.).

Rada programu Q07 pracovala v roce 2017 v tomto složení: Bažil Martin, Mgr., Ph.D., Bláhová Marie,
prof., DrSc., Bobková Lenka, prof. PhDr., CSc., Boušek Daniel, doc. PhDr., Ph.D., Čermák Jan, prof.
PhDr., CSc., Doležalová Lucie, doc. Mgr., M.A., Ph.D., Eben David, prof. PhDr., Ph.D., Klír Tomáš,
PhDr., Ph.D., Ottová Michaela, doc. PhDr., PhD. V roce 2018 pak rada pracovala ve složení Bažil
Martin, Mgr., Ph.D., Bobková Lenka, prof. PhDr., CSc., Boušek Daniel, doc. PhDr., Ph.D., Čermák Jan,
prof. PhDr., CSc., Doležalová Lucie, doc. Mgr., M.A., Ph.D., Eben David, prof. PhDr., Ph.D., Klír Tomáš,
PhDr., Ph.D., Nejedlý, Martin, prof. PhDr., PhD., Ottová Michaela, doc. PhDr., PhD., Pátková, Hana,
prof. PhDr. PhD., Starý, Jiří, PhDr., PhD.

Na řešení projektu programu Q07 se v roce 2017 podílelo celkem 29 akademických nebo vědeckých
pracovníků UK a 23 studentů doktorského studia. V roce 2018 se personální stav zvýšil: na řešení
úkolů programu participovalo celkem 31 akademických nebo vědeckých pracovníků UK a 29 studentů
doktorského studia (přičemž do řady medievistických projektů se, zejména v kooperaci s platformou
SVV, daří postupně integrovat i vzrůstající počet pokročilých studentů magisterských).
Další informace o programu Q07 lze získat na stránkách hrc.ff.cuni.cz. Výběr z nejvýznamnějších
publikací a podpořených akcí uvádíme níže, širší přehled je k dispozici v systému OBD.

Knihy, kapitoly v články, články
BAŽIL, Martin. La mémoire de la citation. Teneur littérale et évocation implicite dans les centons
virgiliens de l’Antiquité tardive, in: Varium et mutabile. Mémoires et métamorphoses du centon dans
l’Antiquité, vyd. Daniel Vallat – Florence Garambois-Vasquez, Saint-Étienne, Presses de l’Université
de Saint-Étienne 2017, s. 34-44.
BAŽIL, Martin. „Karel IV. jako sluha Antikristův? Obraz císaře v pozdněstředověké masopustní hře Des
entkrist vansacht, in: Karel IV. a Emauzy: Liturgie – obraz – text, vyd. Klára Benešovská – Kateřina
Kubínová – Václav Čermák – Daniel Soukup, Praha, Artefactum 2017, s. 282-297.
BAŽIL, Martin. Textus a metafora textu jako tkaniny/tkaní v antice a u Komenského, in: Ex definitione.
Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty, vyd. Lenka Řezníková – Vladimír
Urbánek, Praha, Filosofia 2017, s. 267-287.
BOBKOVÁ, Lenka. „Die Verhandlungen zwischen Böhmen, Polen, dem Deutschen Orden und Ungarn
in Trentschin und Visegrád im Jahre 1335“. In: FLEMMING, Stephan – KERSKEN, Norbert. Akteure
mittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas. 1 vyd. Marburg: Herder-Institut
für historische Ostmitteleuropaforschung, 2017, Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 35, s. 93-
112.
BOBKOVÁ, Lenka. Jan Lucemburský. Otec slavného syna. Praha, Vyšehrad, 2018, 592 s.
BOUŠEK, Daniel. „The Story of the Prophet Muḥammad’s encounter with a Samaritan, a Jew, and a
Christian: the version from Abū l-Fatḥ’s Kitāb al-Tārīkh and Its Context“. In: Jan Dušek (ed.), The
Samaritans in Historical, Cultural and Linguistic Perspectives (Studia Samaritana 11, Studia Judaica
110), Berlin, De Gruyter, 2018, s. 105-130.
BURGAZZI, Riccardo. Franciscus de Mayronis, Tractatus de passione Domini. Critical edition and
studies. 1 vyd. Milano: Prospero Academia, 2017. Il filologico, 1. 309 s.

CIGLBAUER, Jan. „K dějinám hudby na kolejích pražské univerzity v jejím nejstarším období“. Studia
Mediaevalia Bohemica, 2017.
CIGLBAUER, Jan – GANCARCZYK, Paweł. „Manuscript RC 4 from the Silesian Museum in Opava and an
Unknown Song by Petrus Wilhelmi de Grudencz“. Muzyka, 2017, 62 (2), 99-105.
ČERMÁK, Jan – TICHÝ, Ondřej. „Consonant cluster reduction and change of language type: structural
observations on phonotactic modification from Old to Middle English“. In: KIJAK, Artur – ŁECKI,
Andrzej M. – NYKIEL, Jerzy. Current Developments English Historical Linguistics. Studies in Honour of
Rafał Molencki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2018, s. 307-326.
DOLEŽALOVÁ, Lucie. „Measuring the Measuring Rod: Bible and Parabiblical Texts within the History
of Medieval Literature,“ in: Interfaces: Journal of Medieval European Literatures 4 (2017): 39-58.
fulltext: https://riviste.unimi.it/interfaces/article/view/7692/8993
DOLEŽALOVÁ, Lucie. „“Upon the posts and the doors of thy house”: The Ten Commandments in Late
Medieval Bohemia”. The Journal of Medieval Latin 18, 2018, s. 211-240.
DOLEŽALOVÁ, Lucie. „The Velislav Bible in the context of late medieval Biblical retellings and
mnemonic aids”. In: The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages. Biblia Depicta as
Devotional, Mnemonic and Study Tool, ed. Lenka Panušková. Central European Medieval Studies,
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2018, s. 69-86.
DRAGOUN, Michal. Středověké rukopisy v českých zemích (handbušek kodikologa). Praha:
Scriptorium, 2018.
FERNANDEZ-ALCAINA, Cristina – ČERMÁK, Jan. “Derivational paradigms and competition in English: a
diachronic study on competing causative verbs and their derivatives“. SKASE Journal of Theoretical
Linguistics. 15, no. 3, s. 69-97. (http://www.skase.sk/Volumes/JTL38/pdf_doc/04.pdf)
HORÁK, Jan – KLÍR, Tomáš. „Pedogenesis, pedochemistry and the functional structure of the
Waldhufendorf field system of the deserted medieval village Spindelbach, the Czech Republic“.
Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology, 2017, 8 (1), 43-57.
HORÁK, Jan – JANOVSKÝ, Martin – HEJCMAN, Michal. „Soil geochemistry of medieval arable fields in
Lovětín near Třešť, Czech Republic“. Catena, 2017, 162 (March), 14-22.
JANOVSKÝ, M. – HORÁK, J. – Klír, T.: „Jevany-Dubina : revizní výzkum zaniklého středověkého sídliště
na Černokostelecku“. Archaeologia historica 2018, 43. 437-453.
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138347
IVÁNKOVÁ, Markéta. „Staroseverské rytířské ságy a jejich proměny“. Svět literatury, 2017, 27 (56),
73-86.
KENZLER, Hauke – KLÍR, Tomáš. „Das Erzgebirge im Mittelalter: trennend und verbindend – Krušné
hory ve středověku: oddělující a spojující“. In: S. Wolfram et al. (eds.), Sachsen Böhmen 7000 :
Begleitband zur Sonderausstellung = Sasko Čechy 7000. Chemnitz, 2018, s. 145–157.
KLÍR, Tomáš – VODÁKOVÁ, Dana – PÁTKOVÁ, Hana. Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456. 1
vyd. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta, 2016. Libri Civitatis, 10. 712 s.
KLÍR, Tomáš. „Procesy pustnutí, válečné škody a tzv. sociální úhory: Chebsko v pozdním středověku.
Archaeologia Historica, 2017, 42 (2), 713-743.
KLÍR, Tomáš. Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456. Praha: FF UK, 2017. 712s.
KLÍR, Tomáš. „Social Context of the Slavic-German Language Contact : North-eastern Bavaria and the
Eger Region in the Early Middle Ages“. In: F. Biermann – Th. Kersting – A. Klammt (eds.), Religion und
Gesellschaft im nördlichen westslawischen Raum. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas,
82, Langenweißbach, 2017, s. 359–410.
KORECKÁ, Lucie. „Óðin stoyttist í jörðina niður: Magic and Myth in the Faroese Ballads“. Arv.
Scandinavian Yearbook of Folklore, 2017, 73, 91-113.
KORECKÁ, Lucie. Sám spatříš svět stínů: hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech. Praha:
Herrmann & synové, 2018. 269 s.

KRÁLOVÁ, Kristýna – KRÁLOVÁ, Magda et al. Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé
literatuře. 1 vyd. Praha: Herrmann & synové, 2017. 319 s.
OTTOVÁ, Michaela – MUDRA, Aleš – RAK, Petr. Mýtus Ulrich Creutz: vizuální kultura v Kadani za Jana
Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517). Litoměřice: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 280
s.
OTTOVÁ, Michaela. „Pieta z Jihlavy: Možnosti a meze dosavadních přístupů ke "krásné Pietě",“ in:
Piety krásného slohu. Olomouc, 2017. s. 13-32.
PACOVSKÝ, Karel. „Doslov: Panovník na prahu nové doby, Alfred Kohler a česká historiografie“. In:
Kohler, Alfred: Ferdinand I. (1503–1564): Kníže, král a císař. České Budějovice: Veduta, 2017, [Koruna,
6], s. 259-283.
PACOVSKÝ, Karel. „Úloha svatojiřských abatyší při korunovacích českých královen“. Folia Historica
Bohemica, 2017, 32 (1-2), 151-178.
PÁTKOVÁ, Hana. Script in town books in late medieval Bohemia. The development of script at selected
border sites 1420-1520. Budapešť a Paříž, LʼHarmattan, 2017.
SLÁDEK, Pavel. „Jacob Neusner a studium rabínské literatury formativního období“. Religio. Revue
pro religionistiku, 2017, 25 (1), 85-98.
VELIČKA, Tomáš – HOLÁ, Mlada. „Urkunden und Kanzlei Herzogs Johann von Görlitz (1370-1396)“.
Archiv für Diplomatik 64, 2018, s. 301-354.
ŽONCA, Milan. „,…and order was upset‘: Easter, the Eucharist, and the Jews of Prague, 1389“. In:
Jonathan Adams, Cordelia Heß (eds.), The Medieval Roots of Antisemitism: Continuity and Change
from the Middle Ages to the Present Day. New York, London, Routledge, 2018, s. 287-305.
Edice a překlady středověkých děl
Ivánková, Markéta. K čemu tak velká slova? Staroseverská rytířská literatura I. 1 sv. edice Médium,
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2018.
Petříková, Klára (ed. a trans.): S Pánem Bohem zazděná. Prúvodce pro poustevnice. 2. sv. edice
Médium, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2019 (přijato k tisku).
Konference a workshopy organizované programem Q07 nebo konference s výrazným podílem jeho
účastníků:
DOLEŽALOVÁ, Lucie – TICHÝ, Ondřej. Methodologies in Digital Humanities (Text Encoding Initiative
Public Day). Workshop. Praha, 2017.
DOLEŽALOVÁ, Lucie – TICHÝ, Ondřej – HALTRICH, Martin. Digital Editing of Medieval Manuscripts:
Paleography, Codicology, Philology. Workshop. Klosterneuburg, 2017.
DOLEŽALOVÁ, Lucie – TICHÝ, Ondřej. Digital Editing of Medieval Manuscripts: Creating a Library of
Digitally Edited Medieval Texts 2017. Workshop. Praha, 2017.
DOLEŽALOVÁ, Lucie – TICHÝ, Ondřej. Beyond Editing: Advanced Solutions and Technologies.
Workshop. Praha, 2017.
DOLEŽALOVÁ, Lucie – ČERMÁK, Jan. Special Strand “Memory” na International Medieval Congress,
University of Leeds, 2. – 5. 7. 2018 (https://www.imc2018.co.uk)
DOLEŽALOVÁ, Lucie – ČERMÁK, Jan – TICHÝ, Ondřej. „Author as Editor, Editor as Author“: Fifteenth
annual conference of the European Society for Textual Scholarship, FF UK Praha, 15. – 17. 11. 2018
DYNDA, Jiří – ŠIMEČEK, David. Staré baby. Konference. FF UK, Praha, 2018.
HLÁVKOVÁ Lenka – EBEN, David. 45. ročník Medieval and Renaissance Music Conference, Praha, FF
UK, červenec 2017 (https://www.ff.cuni.cz/event/45th-medieval-renaissance-music-conference-2017
SOUKUP, Daniel – ČERMÁK, Jan: „Středověk v textech – Jak z literatury udělat pramen“. Konferenční
panel. 11. sjezd českých historiků, Olomouc, 13. září 2017.
TICHÝ, Ondřej – DOLEŽALOVÁ, Lucie – STELLA, Francesco. Digital Editing of Medieval Manuscripts:
Encoding, Tagging and Online Publishing. Workshop. Siena, 2017.

Příklady nejvýznamnějších publikačních výstupů doktorandů podpořených programem Q07
JANOVSKÝ, Martin – HORÁK, Jan. „Large Scale Geochemical Signatures Enable to Determine
Landscape Use in the Deserted Medieval Villages“. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences
in Archaeology 2018, 9, s. 71-80. http://dx.doi.org/10.24916/iansa.2018.1.5
KORECKÁ, Lucie. „Óðin stoyttist í jörðina niður: Magic and Myth in the Faroese Ballads“. Arv.
Scandinavian Yearbook of Folklore, 2017, 73, s. 91-113.
KORECKÁ, Lucie: „"Höfðingi myrkranna?“: Eigenschaften und Bewertung von Óðinn in den färöischen
Balladen und in der altnordischen Überlieferung“, In: Klaus Böldl – Katharina Preißler (eds.). Die
nordische Ballade als religiöser Resonanzraum : Interdisziplinäre und intermediale Perspektiven. 1
vyd. Mnichov: Herbert Utz Verlag, 2018, Münchner Nordistische Studien 32, s. 237-281.
Příklady víceletých projektů s výrazným podílem doktorských a pokročilých magisterských studentů
podpořené programem Q07
revizní práce na projektu Bosworth-Toller An Anglo-Saxon Dictionary „Anglosaský slovník online“;
http://bosworth.ff.cuni.cz: Bc. Renata Bočková, Bc. Lenka Hladíková, Bc. Vladimíra Krajcsovicsová, Bc.
Dana Tyčová pod vedením Ondřeje Tichého, PhD.
Příklady nejvýznamnějších konferencí, kolokvií a workshopů organizovaných doktorandy a
podpořených programem Q07
BAŽANT, Vojtěch – ŠORM, Martin. Středověká komika a vážnost. Konference. FF UK, Praha, 24. – 25.
1. 2017 (https://www.ff.cuni.cz/udalost/stredoveka-komika-vaznost/).
BOUKAL, Jan – MALÝ, Jan. Šlechta a města ve středověku: Jednodenní studentské kolokvium u
příležitosti výročí 500 let od uzavření Svatováclavské smlouvy. Konference. FF UK, Praha, 2017.
DYNDA, Jiří – ŠIMEČEK, David. Staré baby. Konference. FF UK, Praha, 16. – 17. 1. 2017
(https://www.ff.cuni.cz/udalost/kolokvium-stare-baby/)
TUREK, Matouš – KORECKÁ, Lucie. Oddech a zahálka ve středověku. FF UK, Praha, 22. – 23. ledna
2019.
Příklady nejvýznamnějších konferenčních vystoupení doktorandů podpořených programem Q07
DIENSTBIER, Jan. „Mnemonic Functions of Late Medieval Monumental Paintings“. Vystoupení na
International Medieval Congress, University of Leeds, červenec 2018
https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&conference=20
18&sessionId=7863&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet
DIENSTBIER, Jan. „Turd under hat, or the function of visual obscenities“. Vstoupení na konferenci
„Humour and Obscenity in the Medieval and Early Modern World“, Medieval and Early Modern
Student Association (MEMSA), University of Durham
http://blogging2.humanities.manchester.ac.uk/alcgradschool/wp-
content/uploads/2018/06/MEMSA-Conference-2018-draft-programme.pdf
JAUERNIG, Jakub. „Three crowns of Brutus – an idea of a universal insular kingdom“. Vystoupení na
konferenci Aberystwyth Medievalists, červen 2018. (https://medievalaber.hcommons.org/2018-
conference/programme-2018/)
HLAVATÁ, Barbora. „‘The Treasured Wisdom of Old’. Norse Magic in Modern British Literatur“.
Vystoupení na konferenci Witchcraft and Magic in Ancient Scandinavia 2018, Ludwig-Maxmilian
Universität Műnchen, květen 2018 (https://www.nordistik.uni-
muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html)

KORECKÁ, Lucie – VONDŘIČKA, Pavel. „Terminology of Old Norse Magic“. Vystoupení na konferenci
Witchcraft and Magic in Ancient Scandinavia 2018, Ludwig-Maxmilian Universität Műnchen, květen
2018 (https://www.nordistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html)
KORECKÁ, Lucie. „Post-classical Sagas and Þættir of Icelanders: Narrative Levels and Fantasy“.
Vystoupení na 17th International Saga Conference, University of Reykjavik, srpen 2018
(http://sagaconference2018.hi.is/wp-content/uploads/2018/07/17th-Saga-Conference-Programme-
2018-07-27.pdf)
KRÁLOVÁ, Magda. „If a Witch Eats a Man… Magic in Barbarian Law Codes“. Vystoupení na konferenci
Witchcraft and Magic in Ancient Scandinavia 2018, Ludwig-Maxmilian Universität Műnchen, květen
2018 (https://www.nordistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/prag_muenchen/prag121/index.html)

Úvod > Aktivity > Projekty > Progres Q07