Středověká latina pro archiváře

vyučující Jan Kalivoda (ÚŘLS)
konání pondělí 10:50-12:20
SIS AAH500110
anotace Seminář probíhá po dva semestry. Jeho úkolem je umožnit zájemcům – latinistům a dále studentům české středověké historie a pomocných věd historických seznámit se se zvláštnostmi jazykového systému středověké latiny především středoevropského regionu, rozšířit svou latinskou slovní zásobu a díky těmto vědomostem v závěru druhé semestru samostatně pracovat s originálními latinskými historickými prameny bohemikálního i jiného původu.
V prvním semestru pracují studenti s narativními latinskými historickými prameny, tedy s vybranými pasážemi nejznámějších kronikářských děl středověké evropské i bohemikální latinské literatury, a to v chronologické posloupnosti jejich vzniku. Studenti obdrží předem vybrané texty, které poté po individuální přípravě interpretují na semináři. Je věnována pozornost jak jazykové, tak obsahové problematice čtených pramenů a historickým souvislostem jejich obsahu. K tomu účelu vedoucí semináře využívá kvalifikace studentů získané v jejich hlavním oboru. Studenti tak poznávají, jaký význam pro ně má jejich nabytá individuální schopnost četby latinských textů pro pochopení mnohdy dodnes sporných a přitom klíčových událostí českých a evropských středověkých dějin. Zároveň je ovšem věnována pozornost podrobnému pochopení všech jazykových jevů čtených textů.
Ve druhém semestru se studenti zabývají nejvýznamnějšími diplomatickými památkami českých dějin, počínaje listinami osvětlujícími průběh cyrilometodějské misie na Velké Moravě a konče listinami přemyslovského období. V tomto semestru navazuje práce s latinskými texty na znalosti studentů z přednášek diplomatiky a paleografie, případně jsou tyto poznatky studentům zprostředkovány, pokud je nezískali studiem svého hlavního oboru. Studenti získávají možnost aplikovat tyto poznatky na reálný listinný materiál a pracovat s edičním aparátem nejvýznamnějších diplomatických edic.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Středověká latina pro archiváře