Úvod do četby patristických textů – Aurelius Augustinus, De civitate Dei

vyučijící  Jan Kalivoda (ÚŘLS)
konání úterý 12:30-14:00, C 105
SIS ALMV00068
anotace Dílo De civitate Dei Aurelia Augustina patří mezi několik málo textů, na kterých spočívají základy evropské náboženské a duchovní tradice. Jako výtvor svrchovaného teologa, který byl schopen vstřebat kulturní dědictví antické civilizace a byl zároveň ochoten je přesáhnout a částečně opustit, dalo západní latinsky hovořící církvi sebevědomí k tomu, aby se přestala spoléhat na podporu pozdně římského státu a neztratila naději na realizaci svého svátostného poslání i ve zcela jiné realitě, než kterou poznali za života Augustinova při své formaci její duchovní – v podmínkách středověké a novověké Evropy.
Seminář je určen jak studentům latinské medievistiky, tak studentům jiných oborů, zvláště filozofie a religionistiky a historických medievistických specializací. Bude jim nabídnut výběr pasáží, které ozřejmí účel a koncepci díla De civitate Dei a poskytnou i vhled do kulturně historické situace, v níž křesťanství teprve dosahovalo parity s mimokřesťanskými kulty pozdní antiky a muselo se vyrovnat s útoky, které proti němu vedli v dosud téměř svobodné diskusi nepřátelsky zaměření intelektuálové a představitelé dosud nepokřtěných elit Říma pozdního císařství.
Současně budou čtené pasáže vybrány tak, aby všem účastníkům semináře umožnily zdokonalení jejich schopnosti číst souvislé latinské texty, k čemuž se latina Aurelia Augustina velmi dobře hodí. Je totiž poučená antickou jazykovou normou, opouští ji však nenásilně směrem k jevům, které se později zesíleně objevují v latině středověké, a nepodléhá rétorickému manýrismu pozdní římské literatury.
Četba De civitate Dei tedy bude pro účastníky semináře všech oborů přínosná jak věcně, tak z hlediska zvyšování jejich latinistických kompetencí. Metodika vedení semináře bude zaměřena na to, aby studenti při své četbě dostali maximální podporu. Postup a objemy četby budou přizpůsobeny jejich vstupním latinistickým kompetencím, jak je vedoucí semináře bude reflektovat.

 

Úvod > Aktivity > Výuka > Předměty > Úvod do četby patristických textů – Aurelius Augustinus, De civitate Dei