Knižní publikace

2023

 • Jiří Dynda, Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech, Dolní Břežany: Scriptorium, 2023 (druhé upravené vydání).
 • Karel Pacovský, Svatojiřský klášter v Praze očima pisatelů doby předhusitské, Praha: NLN, 2023 (v tisku).
 • Martin Šorm, Podkoní, žák a smrt. Rozpory a vícehlasy v české poezii 15. století, Praha: FF UK, 2023.
 • Kateřina Voleková – Andrea Svobodová – Hana Kreisingerová a kol., První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu, Dolní Břežany: Scriptorium, 2023.

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech   Kniha První tištěný žaltář - Kritická edice staročeského překladu - Voleková Kateřina, Svobodová Andrea, | knizniklub.cz

2022

 • Lucie Doležalová – Magda Králová a kol., Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče, Dolní Břežany: Scriptorium, 2022.
 • Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Lucie Korecká – Martin Šorm – Matouš Turek, Praha: NLN, 2022.

obálka obálka

2021

 • Adéla EbersonováRoudnická statuta. Zvyklosti augustiniánské kanonie v ­Roudnici nad Labem (komentovaná edice a překlad), Dolní Břežany: Scriptorium, 2021.
 • Lucie Doležalová (contributions by Michal Dragoun – Kimberly Rivers), Passionate Copying in Late Medieval Bohemia. The Case of Crux de Telcz (1434–1504), Praha: Karolinum, 2021.
 • Lucie Doležalová – Karel Pacovský a kol. Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku, Okrouhlice: Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, 2021.
 • Michal Dragoun – Adéla Ebersonová – Lucie DoležalováStředověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech, Dolní Břežany: Scriptorium, 2021.
 • Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Jiří Dynda – David Šimeček – Martin Šorm, Praha: NLN, 2021.

obálka Passionate Copying in Late Medieval Bohemia obálka obálka Obálka

2020

 • Lucie Doležalová – Michal Dragoun a kol., Kříž z Telče (1434-1504). Písař, sběratel a autor, Dolní Břežany: Scriptorium, 2020.

obálka

2019

Obálka 

2018

 • Iva Adámková, Bernard z Clairvaux: Apologie pro opata Viléma, Praha: OIKOYMENH, 2018.
 • Lenka Bobková, Jan Lucemburský. Otec slavného syna, Praha: Vyšehrad, 2018.
 • Michal Dragoun, Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa, Praha: Scriptorium, 2018.
 • Matouš Jaluška, Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R, Praha, FF UK, 2018.
 • Lucie Korecká, Sám spatříš svět stínů. Hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech, Praha: Herrmann & synové, 2018.

obálka Jan Lucemburský obálka  obálka

2017

 • Lucie Doležalová – Michal Dragoun – Jan Ctibor a kol., Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha: Scriptorium, 2017.
 • Jiří Dynda, Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech, Praha: Scriptorium, 2017.
 • Alfred Kohler (s doslovem Karla Pacovského), Ferdinand I. (1503–1564). Kníže, král a císař, České Budějovice: Veduta, 2017.
 • Kristýna Králová – Magda Králová (edd.), Nesmrtelní vikingové. Staroseverské motivy v novodobé literatuře, Praha: Herrmann & synové, 2017.
 • Michaela Ottová – Aleš Mudra – Petr Rak, Mýtus Ulrich Creutz. Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469–1517), Litoměřice 2017.

2016

 • Tomáš Klír, Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, Praha 2016.
Úvod > Knižní publikace