Středověká studia ve studentské perspektivě

Studentský vědecký projekt

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Projekt navazuje na SVV Středověk v interdisciplinárních souvislostech, který probíhal v letech 2017-2019. Těžištěm výzkumu plánovaného na léta 2020–2022 bude ve shodě s profilací projektu komplexní a interdisciplinární přístup ke studiu středověku s co nejplnějším využitím vědeckého, výukového, organizačního a institucionálního potenciálu FF UK v mezinárodním přesahu, a to v návaznosti na projekty SVV v předchozích letech a s důrazem na zapojení všech studentů doktorských a magisterských programů s medievistickými odbornými zájmy.

V obecném smyslu půjde o naplňování zejména těchto prioritních cílů: 1. i nadále poskytovat všestrannou, tedy nejen finanční, ale i odbornou, logistickou a morální podporu výzkumu prováděného studenty magisterských a doktorských programů; 2. i nadále organizovat účinnou a intenzivní spolupráci specialistů z různých oborů v plné šíři od tradičních disciplín a postupů až po ty nejmodernější, jako je např. prudce se rozvíjející a badatelsky i pedagogicky nesmírně produktivní oblast digital humanities, se studentskými členy řešitelského týmu, a to na projektech publikačních i konferenčních. Na spolupráci v rámci projektu se bezprostředně budou podílet studenti příslušných programů spadající pod tyto základní součásti: KPVHAS, ÚAJD, ÚČD, ÚHV, ÚDU, ÚŘLS, ÚPA,  ÚFAR, KBV, ÚGS, ÚČJTK, ÚČLK. Kromě specifických podprojektů popsaných níže, z nichž řada má digitální rozměr, se v příštích třech letech samozřejmě počítá s plynulým zařazováním dalších studentů s odborným zájmem o středověká témata. Pokud jde o účast akademiků, do projektu se zapojí zástupci příslušných základních součástí, a to podle možností a aktuálního zájmu.

U všech dílčích podprojektů Specifického vysokoškolského výzkumu v předkládaném projektu „Středověká studia ve studentské perspektivě“ se počítá s přesně specifikovanou podobou výstupu a s prezentací v podobě, která vyvolá potřebnou mezinárodní odezvu, ať už půjde o témata historiografická, filologická, šířeji společenskovědní či ryze interdisciplinární povahy. Lze tak důvodně předpokládat, že předkládaný projekt souhrnně přispěje k prohloubení poznání zkoumaných témat a k rozvoji oborů a metod studia středověku s důrazem na jejich interdisciplinaritu i šíři od tradičních disciplín a postupů až po ty nejsoučasnější.

 

Specifické podprojekty:

  1. Staroseverská kultura a její recepce v pozdním středověku a evropském novověku

(garant: PhDr. Jiří Starý, PhD.)

  1. Digital humanities – studia středověkých rukopisů

(garanti: doc. Mgr. Lucie Doležalová, PhD., PhD., Mgr. Ondřej Tichý, PhD.)

  1. Latinská medievistika

(garanti: Mgr. et Mgr. Iva Adámková, PhD., doc. Mgr. Lucie Doležalová, PhD.)

  1. Recepce antiky v přelomových obdobích

(garant: Mgr. Martin Bažil, PhD.)

  1. Transkulturní dynamika společnosti na pomezí („Bavorsko a Čechy v raném středověku“ „Chebský městský stát v pozdním středověku  – edice pramenů, výzkum sociálního, ekonomického a demografického vývoje“ – „Středověká krajina – environmentálně archeologický výzkum“) 

(garanti: Mgr. Tomáš Klír, PhD., prof. PhDr. Hana Pátková, PhD.)

  1. MECZ Database: MEdieval CZech textual sources in translation

(garanti: Mgr. Andrea Svobodová, PhD., Mgr. Václav Žůrek, PhD.)

  1. Anglická medievistika

(garanti: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., Mgr. Ondřej Tichý, PhD.)

  1. Bosworth-Toller An Anglo-Saxon Dictionary „Anglosaský slovník online“

(garant: Mgr. Ondřej Tichý, PhD.)

 

Rada projektu:

Bobková Lenka, prof. PhDr., CSc.

Boušek Daniel, doc. PhDr., Ph.D.

Čermák Jan, prof. PhDr., CSc.

Doležalová Lucie, doc. Mgr., M.A., Ph.D.

Eben David, prof. PhDr., Ph.D.

Chlup, Radek, doc., Mgr., Ph.D.

Klír Tomáš, PhDr., Ph.D.

Nejedlý, Martin, prof. PhDr., PhD.

Ottová Michaela, doc. PhDr., PhD.

Pátková, Hana, prof. PhDr. PhD.

Starý, Jiří, PhDr., PhD.

Svobodová, Andrea, Mgr., Ph.D.

Škarpová, Marie, Mgr. Ph.D.

Zápisy ze zasedání rady

2020_04_28_Zápis z 1. zasedání Rady SVV

2020_06_23_Zápis z 2. zasedání Rady SVV

2020_09_24_Zápis ze 3. zasedání Rady SVV

2021_05_21_Zápis ze 4. zasedání Rady SVV

2021_10_01_Zápis ze 5. zasedání Rady SVV

2022_06_23_Zápis ze 6. zasedání Rady SVV

2022_10_26_Zápis ze 7. zasedání Rady SVV

Úvod > Aktivity > Projekty > Středověká studia ve studentské perspektivě