Filip Srovnal

Zajímám se především o středoevropské sochařství, vizuální kulturu 14.-16. století a umění v liturgickém kontextu. V září 2018 jsem na Ústavu pro dějiny umění FF UK obhájil doktorskou práci na téma Umění a kult v norimberské Frauenkirche. Příspěvek k interpretaci sochařství 3. čtvrtiny 14. století ve středoevropském prostoru (školitel: doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.), kde předkládám komplexní uměleckohistorický pohled na norimberský kostel
Panny Marie doby císaře Karla IV. Zvláštní prostor jsem ale věnoval dosud málo reflektované role, kterou při založení, stavbě a vybavování výtvarnými díly sehrál sbor mansionářů, jemuž byla duchovní správa při mariánské kapli svěřena. V rámci projektu pro Progres Q07 pracuji na představení tohoto tématu širší odborné i laické veřejnosti ve formě knižní monografie a jedné stati v odborném periodiku. Od roku 2014 jsem zaměstnaný v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Praze. Jádrem mé památkářské činnosti je dokumentace na movitých památek od středověku po současnost a všeho druhu (umění, umělecké řemeslo, technické památky apod.). Podílím se také na uměleckohistorickém zpracovávání uměleckých děl z mobiliárních fondů NPÚ, jehož výstupem je knižní řada Ad unicum (doposud vyšly dva díly).

Projekt Progres Q07
název: Umění a kult v norimberském kostele Panny Marie
doba trvání: březen-prosinec 2019
afiliace: Ústav pro dějiny umění FF UK

Výběr z publikací:

 • Šárka RADOSTOVÁ (ed.): Ad unicum. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z
  fondů Národního památkového ústavu I/1, 2017 a I/2, 2018 (katalogová hesla
  ke středověkému sochařství a renesanční malbě)
 • Filip SROVNAL: Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad
  pražských kostelů, in: Zprávy památkové péče 2016/76, příloha, 20-25
 • Filip SROVNAL: „Aj, posílám anděla svého.“ Obětování Páně v chrámu a „espace
  ecclésial“, in: Ondřej JAKUBEC / Radka MILTOVÁ (eds.): Umění a politika. Sborník
  4. sjezdu historiků umění, Brno 2014, 135-146
 • Filip SROVNAL: Kult svatého Václava při norimberské Frauenkirche, in: Miroslav
  ŠMIED, František ZÁRUBA (eds.): Ve službách českých knížat a králů. Kniha k poctě
  profesora Jiřího Kuthana, 2013, 233-248
Úvod > Postdoci Progresu > Filip Srovnal