Jakub Razim

Vystudoval historii na FF UK (starší české dějiny) a právo na PF MU (právní dějiny). V současnosti působí na právnických fakultách v Olomouci a Brně, kde vyučuje právní dějiny a římské právo. Mimoto spolupracuje externě s Ústavem pomocných věd a archivnictví MU na projektech a přednáškové činnosti. Ve výzkumu se dlouhodobě věnuje starším českým dějinám, přičemž se zaměřuje jednak na styčné plochy spojující národní dějiny s historickým vývojem v okolních zemích (vztah Čech a říše, Jindřich Korutanský), jednak se soustřeďuje na právní aspekty života středověkého člověka (právní kultura a rituály, romanizace). Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří studie o Jindřichovi Korutanském a dvoru tyrolských Menhartovců a monografie Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové: česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku. Během účasti na Progresu se bude badatelsky orientovat na význam právního rituálu v kultuře českého středověku a na vzájemnou interakci mezi právem domácím a učeným, konkrétně pak bude jeho úkolem komplexně zmapovat rituální praktiku tzv. objezdů v době přemyslovské.

Úvod > Postdoci Progresu > Jakub Razim