Jiří Černý

Badatelská činnost:
Jiří Černý studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde mu byl také v roce 2017 udělen doktorský titul v oboru německá literatura. Od téhož roku spravuje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci sbírkovou a odbornou knihovnu. Kromě článků věnujících se středověké a raně novověké německy psané literatuře, jež vznikla na území Čech a Moravy, publikuje taktéž stati z oblasti dějin výtvarného umění a často také oba obory propojuje. Do sféry jeho zájmu tak spadají místa produkce a recepce děl literatury německého středověku na území současné České republiky, německy psaná díla 16. století, jednolistové tisky z Čech a Moravy nebo vztah textu a tištěného obrazu.

Charakteristika projektu:
Během dvacátých let 16. století lze paralelně k německým zemím pozorovat i na území Čech a Moravy vzestup produkce německy psaných letákových spisů. Jedním z hlavních center, kde autoři těchto děl působili, se staly severní a severozápadní Čechy. Přestože byli podporováni místní šlechtou, Šliky a Salhauseny, nemohli literárně činní evangeličtí kněží obvykle v regionu zůstat dlouho. Jejich spisy však vydávají svědectví nejen o pronikání reformačních idejí do Čech, ale i značné provázanosti české a saské reformace. Cílem projektu je neposuzovat produkty německojazyčné publicistiky pouze jako cenné prameny historického vývoje, ale nahlížet na ně prizmatem české germanistiky. Kromě toho, že musí být osvětleny okolnosti, za kterých tyto letákové spisy vůbec vznikaly, se chce projekt zabývat funkcí daných děl a zkoumat, do jaké míry si byli autoři vědomi možností stále ještě nového média a jak je využívali. Hlavním cílem je pak odpovědět na otázku, jak významné bylo navázání autorů a jejich spisů na lokální tradici a jak jsou jednotlivé komunity v daných letákových spisech prezentovány. V době reformace, kdy dochází k proměnám kolektivní paměti, se letákové spisy stávají rezervoárem nejrůznějších identifikačních schémat. Důležitou roli tedy v rámci výzkumu hraje téma identity, přesněji řečeno by měly být popsány a analyzovány obrazy sebe sama, sebevnímání a sebeprezentace. S tímto tematickým komplexem zároveň souvisí navázání letákových spisů ze severních a severozápadních Čech na Wittenberg. Napojení českého pohraničí na přední centrum reformace se přitom jeví jako zcela zásadní, neboť prostupuje v odlišných formách několika různými rovinami, které doprovází vznik tištěného textu. Jako srovnávací báze by měly mimo jiné posloužit soudobé překlady děl Martina Luthera do češtiny.

Nejvýznamnější publikace:

 • The Anabaptists of Nikolsburg and their German Apologetical Writings, in: Pavlína
  Rychterová (ed.), Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the
  Bohemian Reformation, Turnhout: Brepols 2018, s. 233–263 (v tisku).
 • Publikační činnost reformátorů z držav pánů ze Salhausenu ve dvacátých letech 16. století, in:
  Kamil Boldan/Martin Hrdina (edd.), Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích koruny české doby
  poděbradské a jagellonské, Praha: Filosofia 2018, s. 149–165.
 • Hesla Balthasar Hubmaier, Oswald Glaidt, Paul Speratus, Johannes Spittelmaier, in: Lexikon
  deutschmährischer Autoren III, Olomouc: Univerzita Palackého 2015.
 • Kresba ze třetí čtvrtiny 14. století v rukopise kartuziánů z Dolan?, in: Alena Volrábová (ed.),
  Ars linearis V. Grafika a kresba v českých zemích v evropských souvislostech, Praha:
  Národní galerie 2015, s. 4–11.
 • Střelecká slavnost v Jáchymově, Bibliotheca Antiqua 2014, s. 146–155.
 • Obrazové jednolisty 15. a 16. století z fondu chebských františkánů, in: Kamil Boldan (ed.),
  Libri catenati, Praha: Národní knihovna 2013, s. 185–200.
 • Ein xylographischer Judenwucher-Text des ausgehenden 15. Jahrhunderts aus Brünn,
  Brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei, Neue Folge 21/1-2 (2013), s.
  21–36.
 • Jiří Černý/Soňa Černá/Pavlína Kleiberová, Glaidt, Hubmaier, Spittelmaier. Tři texty
  mikulovských novokřtěnců, Olomouc: Univerzita Palackého 2011.
Úvod > Postdoci Progresu > Jiří Černý