Lidé

 • Iva Adámková (ÚŘLS): středověká monastická literatura, latinské texty ke středověké architektuře (iva.adamkova@ff.cuni.cz)
 • Ján Bakyta (ÚŘLS) raně středověké byzantské dějiny a dějepisectví, byzantské vnímání latinského západu a islámu, vývoj řečtiny (jan.bakyta@ff.cuni.cz)
 • Vojtěch Bažant (ÚČD): kolektivní paměť a historická kultura ve 14. a 15. století, cestopisná literatura (vojta.bazant@gmail.com)
 • Martin Bažil (ÚŘLS): středověké divadlo, latinská poezie pozdní antiky (martin.bazil@ff.cuni.cz)
 • Marie Bláhová: pomocné vědy historické, především diplomatika, chronologie a kodikologie; nauka o pramenech, písemná kultura středověku a středověká historiografie (marie.blahova@ff.cuni.cz)
 • Lenka Bobková (ÚČD): pozdní středověk, Česká koruna v kontextu středoevropských dějin, kulturní transfer, komunikace uvnitř České koruny, správní struktura a formy státnosti České koruny v pozdním středověku (14. století – počátek 16. stol.) (l.bobkova@centrum.cz)
 • Jan Boukal (ÚČD): šlechta a města v pozdním středověku, dějiny severozápadních Čech, středověké autobiografie, hradní každodennost (BoukalJan@seznam.cz)
 • Daniel Boušek (KBV): judeoarabská literatura, kulturní dějiny Židů v islámských zemích ve středověku, hebrejská středověká cestopisná literatura, dějiny poutnictví do Jeruzaléma a židovská svatá místa (daniel_bousek@yahoo.com)
 • Pavlína Cermanová (CMS): apokalyptické myšlení ve středověku, intelektuální historie pozdního středověku (cermanová@flu.cas.cz)
 • Jan Ciglbauer (ÚHV): Latinský chorál a písňová tvorba pozdního středověku; Kontext a tradice latinských písní ve střední Evropě ve 14. a 15. století (jan.ciglbauer@ff.cuni.cz)
 • Dušan Coufal (CMS): církevní dějiny, pozdně středověká teologická medievistika, edice pramenů, česká reformace (coufaldu@gmail.com)
 • Jan Čermák (ÚAJD): staroanglická a středoanglická literatura, historický vývoj angličtiny a finštiny (jan.cermak@ff.cuni.cz)
 • Lucie Doležalová (ÚŘLS): pozdně středověká latinská literatura a zbožnost, rukopisy, umění paměti (lucie.dolezalova@ff.cuni.cz)
 • Jan Dienstbier (ÚDU): ikonografie středověkého umění, středověká nástěnná malba, profánní umění, latinská epistolografie (dienstbier.jan@gmail.com)
 • Robert Dittmann (ÚČJTK): historický vývoj češtiny, biblický překlad, onomastika, čeština v nelatinkových grafických systémech (robert.dittmann@ff.cuni.cz)
 • Václav Drška (ÚSD): raně středověká etnogeneze a formování středověkého státu, právní kultura a geneze personálních vazeb, identita středověkých elit a proměny její politické kultury (vaclav.drska@ff.cuni.czvaclav.drska@gmail.com)
 • Jiří Dynda (ÚFaR): staroslovanské náboženství, proces christianizace a synkretismu, pojetí ‚pohanství‘ v latinských a církevně-slovanských (jiri.dynda@gmail.com)
 • David Eben (ÚHV): hudební kultura středověku, výzkum a interpretace gregoriánského chorálu, liturgika, hudba v liturgickém kontextu, hudební paleografie (neumy, chorální notace) (david.eben@ff.cuni.cz)
 • Adéla Ebersonová (FHS UK): středověká latina, církevní dějiny, středověké klášterní knihovny, pozdně středověká zbožnost (ebersonova@flu.cas.cz)
 • Ondřej Fúsik (ÚAJD): jazykový kontakt mezi latinou a starou angličtinou, staroanglické biblické překlady, lexikální pole staroanglických adjektiv (ondrej.fusik@ff.cuni.cz)
 • Petr Hlaváček (Collegium Europaeum): náboženské, kulturní a intelektuální dějiny středověku a raného novověku (petr.hlavacek@ff.cuni.cz)
 • Barbora Hlavatá (ÚGS) staroseverská literatura, recepce a adaptace staroseverských motivů v moderní britské literatuře (hlavata@email.cz)
 • Lenka Hlávková (ÚHV): hudba a hudební kultura pozdního středověku (do ca. 1530) v českých zemích a střední Evropě, hudební paleografie, ediční problematika vícehlasé hudby 15. století (lenka.hlavkova@ff.cuni.cz)
 • Mlada Holá (KPVHAS): dějiny středověké zprávy a diplomatiky, panovnická reprezentace, komunikace v rámci panovnického dvora a zemí České koruny (14.–16. stol.) (mlastep@seznam.cz)
 • Markéta Ivánková (ÚGS): staroseverská literatura, dvorská epika, role a postavení ženy, runové nápisy (marketa.ivankova@email.cz)
 • Matouš Jaluška (ÚČLK): literární komparatistika, vernakulární literatura v románských jazycích, průsečíky teologie a dvorského myšlení (matous.jaluska@ff.cuni.cz)
 • Martin Janovský: environmentální archeologie, středověké venkovské prostředí (martin.janovsky@ff.cuni.cz)
 • Petr Jindra (Západočeská galerie v Plzni): středověké umění se zaměřením na ikonografii a ikonologii (jindra@zpc-galerie.cz)
 • Jan Kalivoda (ÚŘLS): středověká latina jako etapa vývoje latinského jazyka, tradice „svobodných umění“ ve středověku, hagiografie raného středověku (jan.kalivoda@ff.cuni.cz)
 • Jan Klípa (ÚDU): české a středoevropské malířství a vizuální kultura 14. – 16. století (klipa@udu.cas.cz; jan.klipa@.ff.cuni.cz)
 • Tomáš Klír (ÚPA): témata na průsečíku archeologie s ostatními humanitními i přírodovědnými obory, zvláště s lingvistikou; archeologie venkovského prostředí; agrární dějiny předindustriálního období (tomas.klir@ff.cuni.cz)
 • Lucie Korecká (ÚGS): staroseverská literatura, naratologický a strukturální rozbor staroseverské literatury, problematika žánrového dělení, staroseverské kulturní koncepty, faerská lidová slovesnost (lucy.korecka@seznam.cz)
 • Anna Košátková (ÚSD): 13.-14. století, kroniky z českých a rakouských zemí a Bavorska, středohornoněmecké narativní prameny, panovnická a šlechtická reprezentace (anna.kosatkova@seznam.cz)
 • Petra Košťálová (UVES), arménské dějiny a literatura se zaměřením na středověk a novověk, textová analýza primárních pramenů (středověké kroniky a cestopisy), arménská diaspora (petra.kostalova@ff.cuni.cz)
 • Jan Kozák (ÚFaR): staroseverské náboženství, eddická mytologie, ságy o dávnověku, proces iniciace na rovině rituální i narativní, sémiotika se zaměřením na ambivalenci prvků a enantiosémii (kozak.jan@gmail.com)
 • Kristýna Králová (ÚGS): staroseverská literatura, vnímání času u starých Seveřanů, adaptace staroseverských motivů v novodobé české a německé literatuře (kralovakristin@seznam.cz)
 • Ilja Lemeškin (ÚVES): baltský, slovanský folklor a stará literatura; literatura a písemnictví Velkoknížectví Litevského, východoslovanský epos (ilja.lemeskin@ff.cuni.cz)
 • Petr Macek (ÚDU): česká a středoevropská architektura románského a gotického období, stavebně historický průzkum (MacekP@seznam.cz)
 • Karel Maráz (NPÚ Kroměříž): středověké české dějiny a především pomocné vědy historické, zejména sfragistika, heraldika, genealogie a česká středověká diplomatika (karelmaraz@seznam.cz)
 • František Martínek (ÚČJTK): historický vývoj češtiny, historická lexikologie, německo-české jazykové kontakty, textologie (frantisek.martinek@ff.cuni.cz)
 • Luciano Micali (ÚŘLS): History of Medieval Philosophy and Late Scholasticism, Critical Editions and Manuscript Studies, Medieval Mysticism, Latin Translations of Vernacular Mystical Texts, Medieval Heresies, Augustine, Jean Gerson, Heymericus de Campo and the Albertist School (luciano.micali@ff.cuni.cz)
 • Aleš Mudra (NPÚ, generální ředitelství): středověké sochařství a umělecké řemeslo, náboženská vizuální kultura středověku a raného novověku (mudra26@gmail.com)
 • Martin Nejedlý (ÚČD): dějiny 13. -15. století, literární díla středověku jako historický pramen, česko-francouzské vztahy, historická antropologie (martin.nejedly@ff.cuni.cz)
 • Lucie Neužilová (KPVHAS): středověká diplomacie (Jan Lucemburský), diplomatika vrcholného středověku, panovnická sebeprezentace v narativních pramenech 14. stol., komunikace ve středověku (Firely@prolight.cz)
 • Jana Nováková: etnická problematika raného středověku, avarské prostředí (jana.novak17@gmail.com)
 • Marie Novotná (FHS UK): staroseverská literatura, pojetí těla a duše, otázky překladu  (marie_nov@seznam.cz)
 • Robert Novotný (CMS): sociální dějiny pozdního středověku, dějiny šlechty, husitství, historická sémantika (novotny@flu.cas.cz)
 • Michaela Ottová (ÚDU): české a středoevropské sochařství a vizuální kultura 13.-16. století, znalectví sochařství 13.-16. století; výstavní koncepty a alternativní kurátorství starého umění (michaela.ottova@gmail.com)
 • Karel Pacovský (ÚŘLS a FHS UK): církevní dějiny, monsticismus, edice pramenů, česká reformace (karel.pacovsky@ff.cuni.cz)
 • Hana Pátková (KPVHAS): pomocné vědy historické, zvl. středověká paleografie; edice pramenů, města, církevní správa, náboženská bratrstva (hana.patkova@ff.cuni.cz)
 • Arthur Perodeau (ÚČD): Středověká historiografická tradice v českých zemích, transkulturní výměna ve středověku (perodeauarthur@gmail.com)
 • Martin Pokorný (ÚČLK): středověká nauka o transcendentáliích, sémiotika Rogera Bacona, Dantova Komedie (pokorny.cz@gmail.com)
 • Ivan Prchlík (ÚŘLS): transformace pozdně antické Evropy do středověké, byzantská historiografie, Fótiova Bibliothéka (ivan.prchlik@ff.cuni.cz)
 • Jakub Razim (PF UPOL a PF MUNI): politická a právní kultura středověku, rituální bádání, recepce římského práva (jakub.razim@post.cz)
 • Jan Royt (ÚDU): česká a evropská desková malba románského a gotického období, křesťanská ikonografie (royt@volny.cz)
 • Pavel Sládek (KBV a PCŽS): rabínská literatura, aškenázská zvykovost, dějiny židovské knižní kultury a způsobů čtení (sladek@ff.cuni.cz)
 • Zuzana Smetanová (ÚŘLS): latinská medievistika, monastická literatura, slovník středověké latiny (smetanova@ics.cas.cz)
 • Daniel Soukup (FF UK): staroanglická a středoanglická literatura, literární antropologie (soukup@ff.cuni.cz)
 • Pavel Soukup (CMS): pozdně středověké hereze, zvláště husitství; svatá válka a křížové výpravy; teologická polemika, kazatelství (soukup@flu.cas.cz, (http://cms.flu.cas.cz/cz/o-nas/lide/odborni-pracovnici/pavel-soukup.html)
 • Věra Soukupová (ÚČD): historiografie v pozdním středověku (hl. francouzská, burgundská, česká), středověká literatura a problematika žánrů, genderové představy a jejich proměny ve středověku (VejrychovaV@seznam.cz)
 • Filip Srovnal (NPÚ): české a středoevropské sochařství a vizuální kultura 14.-16. století, umění v liturgickém kontextu (filipsrovnal@gmail.com)
 • Jiří Starý (ÚGS): staroseverská literatura, staroseverské náboženství, staroseverské právo, staroseverské zákoníky (stary@email.cz)
 • Drahomír Suchánek (ÚSD): středověké papežství, vztahy duchovní a světské moci, panovnická sakralita (suchanek@ff.cuni.cz)
 • Jaroslav Svátek (CMS): cestopisy, poutnictví, křížové výpravy, Francie v pozdním středověku (svatek@email.cz)
 • Andrea Hlaváčová Svobodová (ÚČJTK) stará čeština, překlady Bible, textologie, historická lexikologie a lexikografie (andrea.svobodova@ff.cuni.cz)
 • Martin Šenk (ÚSD): raný středověk, církevní dějiny a francká říše (martin.senk@ff.cuni.cz)
 • David Šimeček (ÚGS): historický vývoj severských a baltských jazyků, staroseverská literatura (Arfea@seznam.cz)
 • Pavlína Šípová (ÚŘLS):  post-byzantská literature, pozdně antické a byzantské dramatické formy, překládání ze staré, byzantské a moderní řečtiny, členka ediční rady odborného časopisu  Neograeca Bohemica, Antické tradice v české kultuře (sipova@ff.cuni.cz)
 • Martin Šorm (ÚČD): středověká imaginace, literární fikce, francouzská literatura 12. a 13. století (Martin.Sorm.Martin@seznam.cz)
 • Pavel Štichauer (ÚRS): stará a raně moderní italština a další středověké italorománské variety  (pavel.stichauer@ff.cuni.cz; www.pavel-stichauer.cz)
 • Ondřej Tichý (ÚAJD): (ondrej.tichy@ff.cuni.cz): vývoj anglického jazyka, historická lexikografie, počítačové zpracování jazyka, korpusová lingvistika a digitalizace
 • Anna Tropia (ÚFAR): (anna.tropia@ff.cuni.cz): History of Early-Modern Philosophy; Jesuit Aristotelianism (Juan Maldonado, Francisco de Toledo, Francisco Suárez, Girolamo Dandini); history and tradition of the Aristotelian treatise On the Soul; theory of Cognition; history of academical philosophical teaching (16th-17th centuries)
 • Dita Válová (ÚFaR): arabská a hebrejská středověká filosofie, počátky filosofického diskursu v zemích islámu (9. -10. století.), rozkvět arabského aristotelismu (12. století) (Dita.Valova@ff.cuni.cz)
 • Matouš Vanča: dějiny státoprávního a politického myšlení v pozdním středověku, vývoj státu a státnosti ve středoevropském prostředí s důrazem na české země a Svatou říši římskou (Matous.Vanca@seznam.cz)
 • Zdeněk Vašek (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy): církevní donace ve 13. a 14. století, memoria, církevní dějiny, česká šlechta ve 14. století, šlechtická reprezentace
 • Tomáš Velička (Katedra historie FF UJEP): středověká diplomatika, města a jejich písemnosti, komunikace s důrazem na země České koruny (tomasvelicka@seznam.cz)
 • Darina Vnoučková (ÚPA, KPVHAS): dějiny středověkého osídlení (zejména Čech), hmotná kultura středověku, archeologie venkovské kulturní krajiny, šlechtická venkovská sídla a jejich hospodářské zázemí, vznik a vývoj české šlechty, privilegia, práva a povinnosti a reprezentace šlechty (vnoudar@gmail.com)
 • Jan Vojtíšek (ORST NK ČR – NA ČR): edice středověkého diplomatického materiálu, městské dějiny pozdního středověku (věnná města, Kolín), středověká diplomatika a správa, historická kartografie (p.jan.vojtisek@seznam.cz)
 • Jan Zdichynec (ÚČD): přelom pozdního středověku a raného novověku (15. – 16. stol.), reflexe středověku v narativních a literárních textech raného novověku, církevní a náboženské dějiny s důrazem na země České koruny (jan.zdichynec@ff.cuni.cz)
 • Blanka Zilynská (ÚČD): české dějiny pozdního středověku, církevní a univerzitní dějiny, husitství (blanka.zilynska@ff.cuni.cz)
 • Helena Znojemská (ÚALK): staroanglická a středoanglická literatura – staroanglická poezie a náboženská literatura, středověká anglická historiografie, kontinuita v literatuře staro- a středoanglického období (helena.znojemska@ff.cuni.cz)
 • Josef Ženka (KBV): středověké dějiny islámských zemí, dějiny al-Andalusu a Maghribu, arabsko-andaluské rukopisy, andaluská historiografie a historická paměť, klasický málikovský islám (josef.zenka@ff.cuni.cz)
 • Milan Žonca (KBV): židovsko-křesťanská polemika, židovská filosofie a biblická hermeneutika, kulturní dějiny Židů ve středoevropském prostoru, středověká zbožnost, konverze (milan.zonca@ff.cuni.cz)
 • Václav Žůrek (ÚŘLS a CMS): kulturní dějiny středověké Evropy, panovnické rituály, dynastie Lucemburků, politické myšlení ve středověku, raný středověk v pozdější středověké tradici (venazurek@seznam.cz)
Úvod > Lidé