UNCE

Univerzitní Centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (UNCE/HUM/016) je jedním
z výzkumných univerzitních center Univerzity Karlovy (více informací zde: https://www.cuni.cz/UK-
3761.html ), které mají za cíl účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých
pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Centrum bylo založeno v roce 2018 a
navazuje na UNCE stejného jména, které pod vedením doc. Štěpána Špinky fungovalo v letech 2012-
2017.

Cílem tohoto badatelského centra vedeného prof. Lenkou Karfíkovou a zahrnujícímu FF, ETF, FHS a
KTF je studium široce pojaté myšlenkové tradice antiky a středověku, jejíž znalost je podle
předkladatelů nepostradatelná pro porozumění a případnou reformu naší přítomnosti. Výzkumný tým
má věcně ucelený, zároveň však interdisciplinární záběr. Zahrnuje různé perspektivy, metody a formy
vědění, jakými jsou vedle filosofie a teologie také literární teorie, historická a srovnávací jazykověda a
teorie překladu. Projekt umožňuje institucionální podporu juniorských badatelů, kteří se v minulých
obdobích na UK odborně profilovali a dosáhli velmi dobrých výsledků a jejichž další rozvoj, příp. i setrvání
na univerzitě by mohlo být jinak ohroženo. Důraz je kladen na kvalitu publikovaných výstupů jak formou
seniorských konzultací a interních kolokvií, tak prezentací na mezinárodním poli (publikace v uznávaných
zahraničních časopisech, nakladatelstvích atd.). Dalším výstupem je organizace řady mezinárodních a
národních konferencí a symposií.

V rámci tohoto centra bylo vytvořeno několik týmů: filozoficko-religionistický (senioři prof. Lenka
Karfíková a doc. Štěpán Špinka), klasickofilologický (seniorka doc. Lucie Pultrová) a medievistický (senioři
prof. Jan Čermák a doc. Lucie Doležalová).

Junioři medievistického týmu jsou:

Mgr. Dušan Coufal, PhD
„Jsem historik, který se zabývá církevními dějinami a teologickým myšlením pozdního středověku
s důrazem na univerzitní prostředí. Obecně mne zajímá vzájemné ovlivňování teoretického
myšlení a pragmatického (politického) jednání, zejména v souvislosti s krizovými jevy jako bylo
tzv. Velké schisma, viklefismus/husitství a konciliarismus. Při svém výzkumu kladu důraz na
rukopisná studia a ediční práci se středolatinskými texty.“

Mgr. Jan Dienstbier, PhD
Historik umění zabývající se především středoevropským uměním středověku od doby románské
až po renesanci poloviny 16. století. Soustřeďuje se především na problematiku ikonografie
středověkého umění (sakrální i profánní) a malbu nástěnnou i knižní. Jan Dienstbier působí
kromě FHS UK i na ÚDU AV (redaktor časopisu Umění). V rámci projektu UNCE se zabývá
především profánním uměním středověku a jeho nejširšími kulturními a historickými
souvislostmi.

Mgr. Michal Kovář, PhD
Michal Kovář se specializuje na literaturu, ústní slovesnost a jazyk některých, nejen menšinových
uralských národů a na ugrofinistiku. V rámci UNCE se zabývá větnou metaforikou a vztahem mezi
narativem a popisem v rané literatuře Finska.

Mgr. Matouš Jaluška, PhD
Matouš Jaluška je literární komparatista a historik, zabývá se zejména fenomény na pomezí
"posvátného" a "světského" a způsoby konstrukce prostoru v trubadúrské poezii a v tradicích,
které na ni navazují (galicijské Cantigas de Santa Maria, francouzská a středoevropská milostná epika), s důrazem na možnosti čtení, které nabízí kompozice konkrétních rukopisů těchto památek. Zajímá se rovněž o různé formy aktualizace a popularizace starší literatury a překládá.

Mgr. Marie Novotná, PhD
Marie Novotná se zabývá problematikou vývoje představ o těle a tělesnosti v staroseverské
literatuře, konkrétně především proměnou podoby a tělesnými projevy emocí. V rámci literatury
středověkého Severu se orientuje na problematiku překládání, otázku ságových žánrů a v
současné době konkrétně na Ságu o Jómských vikinzích.

Mgr. Klára Petříková, PhD
Zabývá se duchovně-vzdělavatelnou literaturou anglického středověku (zejména příručkami a
texty určenými rekluzám) v rámci jejích teologických, společenských a kulturních kontextů a
jejími přesahy do pozdější tradice textů mystických. V rámci projektu UNCE se soustředí na
komentované překlady těchto textů.

Mgr. Ondřej Tichý, PhD
Ondřej Tichý se zabývá anglickou historickou lingvistikou, konkrétně kvantitativní analýzou staré,
střední a raně moderní angličtiny (ortografická variabilita, lexikální a víceslovná mortalita atp.),
strojovou morfologickou analýzou, lematizací staré angličtiny, kvantitativní typologií v historii
anglického jazyka, digitální lexikografie starých jazyků.

Mgr. Milan Žonca, PhD (profil na academia.edu)
Jsem kulturní historik středověkého judaismu se zaměřením na intelektuální a náboženskou
interakci Židů a křesťanů v křesťanské Evropě. Zajímám se o křesťanské obrazy Židů a židovsko-
křesťanskou polemiku, fenomén židovské konverze, roli studia filosofie ve středověkých
židovských komunitách, hebrejskou rukopisnou kulturu. V rámci UNCE se zaměřuji zejména na
zkoumání židovské konverze v pozdním středověku na příkladu díla židovských učenců Profajta
Durana a Jom Tova Lipmana Mühlhausena.

Mgr. Václav Žůrek, PhD
„Jsem historik, který se zabývá zejména kulturními dějinami 14. a 15. století (v širokém slova
smyslu) s důrazem na středoevropský prostor. V centru mého zájmu stojí historický rozměr
politického myšlení, přesněji řečeno veškerá literatura pojednávající teoreticky i zúčastněně o
společenském uspořádání. Zároveň se snažím analyzovat historické prameny a zrekonstruovat
reálné fungování politického systému, abych mohl tehdejší teoretické uvažování
kontextualizovat.“

Doktorandkou týmu je Mgr. Adéla Ebersonová (profil na academia.edu)
Adéla Ebersonová se zabývá výzkumem středověkých knihoven řádu řeholních kanovníků sv.
Augustina v českých zemích. Již dříve byly podrobně popsány a zhodnoceny knihovny kanonií v
Roudnici nad Labem a v Sadské, v současné době dokončuje výzkum knihoven v Třeboni a v
Borovanech. Výsledkem bude popis historie těchto knihoven a jejich postupného budování,
zhodnocení dochovaných rukopisů z hlediska fyzického popisu a především pak obsahové
zhodnocení textů, které se v těchto knihovnách nacházely.

Tento tým uspořádal tzv. Zimní konferenci UNCE v lednu 2019, a v LS 2019 pořádá (ve spolupráci s projektem KREAS) přednáškový cyklus Medieval Thought: An Interdisciplinary Perspective.

 

Úvod > Aktivity > Projekty > UNCE