Progres Q07

Progres Q07

Program Q07 (“Centrum pro studium středověku”) je jedním z programů Progres, vyhlášených
Univerzitou Karlovou jako nástroj institucionální podpory vědy na UK (základní charakteristika a
odkazy k příslušným předpisům zde.
Program Q07, sdružující akademiky, doktorandy a postdoky z různých pracovišť FF UK, vyvíjí svou
činnost s přesahem do výuky a ve své otevřené struktuře usiluje o interdisciplinární a institucionální
rozvoj medievistických studií na FF UK. Těžištěm výzkumu je ve shodě s profilací projektu komplexní a
mezioborový přístup ke studiu středověku s co nejplnějším využitím vědeckého, výukového,
organizačního a institucionálního potenciálu FF UK.

K hlavním cílům programu Q07 patří:
1. organizovat účinnou a intenzivní spolupráci specialistů z různých oborů (především historie,
pomocných věd historických, dějin umění, archeologie, latinské, staroseverské, anglické, hebrejské a
arabské medievistiky, religionistiky, muzikologie, ale i dalších oborů) v plné šíři od tradičních disciplín
a postupů až po ty nejmodernější, s využitím metodologií a technických možností poskytovaných
prudce se rozvíjejícími digital humanities, a to na projektech publikačních, konferenčních, výukových
i překladatelských (srov. nově založenou ediční řadu Médium ve vydavatelství FF UK).
2. poskytovat všestrannou, tedy nejen finanční, ale především odbornou, logistickou a morální
podporu výzkumu prováděnému studenty doktorských a magisterských programů, a to v účinné
vazbě na síť medievistických projektů SVV;
3. aktivizovat badatelskou a vědecko-organizační činnost a spolupráci akademiků se studenty-
doktorandy a studenty-magistry v mezinárodním přesahu a s mezinárodní odezvou;
4. posilovat odborný zájem o problematiku středověku mezi studenty FF UK nabídkou
specializovaných seminářů a propagací společně pořádaných jednorázových vědeckých akcí
otevřených odborné veřejnosti.

Ve shodě se svým vstupním profilem program Q07 v prvních dvou letech své činnosti úspěšně
naplňoval prioritní závazek podpory mladých badatelů, a to nejen doktorandů, ale i postdoků, a to ve
smyslu přímé podpory jejich výzkumu a prezentace jejich výsledků, ve smyslu organizace příležitostí
integrujících setkávání a spolupráci medievistů různých oborů a odborné zkušenosti s důrazem na
metodologii a sdílení dosažených badatelských výsledků, i ve smyslu vytváření výzkumných a
výukových příležitostí pro mladé badatele. Tyto aktivity program Q07 podporuje jednak v podobě
cyklu doktorandy organizovaných medievistických kolokvií (srov. níže), jednak ve dvou typech
veřejných soutěží.

Na řešení projektu programu Q07 se v roce 2017 podílelo celkem 29 akademických nebo vědeckých
pracovníků UK a 23 studentů doktorského studia. V roce 2018 se personální stav zvýšil: na řešení
úkolů programu participovalo celkem 31 akademických nebo vědeckých pracovníků UK a 29 studentů
doktorského studia (přičemž do řady medievistických projektů se, zejména v kooperaci s platformou
SVV, daří postupně integrovat i vzrůstající počet pokročilých studentů magisterských).
Další informace o programu Q07 lze získat na stránkách hrc.ff.cuni.cz. Výběr z nejvýznamnějších
publikací a podpořených akcí uvádíme v rubrice PUBLIKACE a PODPOŘENÉ AKCE, širší přehled je
k dispozici v systému OBD.

Úvod > Aktivity > Projekty > Progres Q07